0

ISO/IEC 20000

การรับรอง ISO 20000-1
ความต้องการของ ISO 20000-1: 2011 Certification (ITSMS)

          ITSMS เป็นมาตรฐาน ISO 20000-1: 2011 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ระบบการส่งมอบบริการสำหรับภาคไอที ระบบจะขึ้นอยู่กับ PDCA และประกอบด้วยการไหลอย่างเป็นระบบของข้อมูลและความปลอดภัยความปลอดภัยและการป้องกันจากภัยคุกคามและความเสี่ยง ความต้องการรวมถึงการออกแบบการเปลี่ยนแปลงการส่งมอบและการปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบริการที่ตกลงกันไว้


ประโยชน์ของ ISO 20000-1: 2011 Certification
 มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการตามความต้องการของบริการลูกค้า
 การรับรองวิธีการที่สอดคล้องกันโดยผู้ให้บริการทั้งหมดรวมถึงผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
 การประกันเพื่อปรับปรุงการออกแบบการเปลี่ยนแปลงการส่งมอบและการปรับปรุงการให้บริการโดยการใช้งานและการใช้งาน SMS;
 การตรวจสอบการวัดและการแก้ไขและการป้องกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

No.

Course title

Day

BCM // ISO/IEC 27001:2013 // ISO/IEC 20000:2011
BASIC COURSE
1  Interpretation ISO 22301:2012 Requirements (BCMS) 2
2  ISO 22301:2012 Internal Auditor (BCMS) 2
3  Interpretation of ISO/IEC 20071:2013 Requirements (การตีความตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013) 2
4  Internal auditor for ISO/IEC 27001:2013
 (ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูล)
2
5  IRCA/2016 ISMS Auditor/Lead Auditor
 (หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านข้อมูล)
5
6  Interpretation of ISO/IEC 20000:2011 Requirements (การตีความข้อกำหนด ISO/IEC 20000:2011) 2
7  Internal auditor for ISO/IEC 20000:2011 (ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2
8  หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IRCA/IEC 20000-1:2011) (Eng Class) 5
ADVANCE COURSE
9  How to Implement ISO/IEC 20071:2013 (การจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013) 3
10  How to Implement ISO/IEC 20000:2011 (การจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011) 3