0

ISO 14001:2015

โครงสร้างใหม่ ISO 14001
          มาตรฐานใหม่นี้เผยแพร่ในเดือนกันยายนปี 2015 ISO 14001:2015 ใช้โครงสร้างระดับสูงใหม่ (HLS) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานร่วมกันของมาตรฐานระบบการจัดการทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการที่แตกต่างกันมีข้อย่อยที่ตรงกับโครงสร้างระดับบนสุดและใช้ภาษาทั่วไปทั่วทุกมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในมาตรฐานที่เสนอคือ:
 ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำ
 มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง
 เน้นการวัดและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 การสื่อสารและการรับรู้
 ข้อกำหนดที่กำหนดน้อยลง

 
          ด้วยมาตรฐานใหม่ในสถานที่องค์กรต่างๆจะสามารถรวมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหลักและได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจมากขึ้น
 

ใครควรใช้การปรับปรุง ISO 14001:2015?
          ISO 14001:2015 ควรใช้โดยองค์กรใด ๆ ที่ต้องการตั้งค่าปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ข้อกำหนดของมาตรฐานสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใด ๆ ซึ่งขอบเขตที่กำหนดโดยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ อุตสาหกรรมขององค์กรนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอและที่ตั้ง

ISO 14001:2015 มีความเกี่ยวข้องกับทุกองค์กรโดยไม่คำนึงถึงขนาดขนาดสถานที่ภาคหรืออุตสาหกรรม

ISO 14001:2015 มีหัวข้ออะไรบ้าง?
ในระดับสูงสุด ISO 14001:2015 ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม:
 บริบทขององค์กร
 ความเป็นผู้นำ
 การวางแผน
 สนับสนุน
 การทำงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การปรับปรุง

ISO 14001:2015 การแก้ไข - 14001:2004 เทียบกับ 14001:2015
การปรับปรุง ISO 14001 ของปี 2015 นำเสนอการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนหน้าจำนวนมาก

ในส่วนของความพยายามในการจัดโครงสร้างมาตรฐาน ISO ทั้งหมดในลักษณะเดียวกันการแก้ไขในรุ่นปี 2015 ของ ISO 14001 รวมถึงการใช้โครงสร้างระดับสูงที่จำเป็นโดยใช้คำนิยามที่จำเป็นและรวมข้อกำหนดและข้อแม้มาตรฐานร่วมกัน


ระบุ 10 ประเด็นสำคัญของผลกระทบของการแก้ไขปี 2015:
 ขยายขอบเขตและขอบเขต EMS
 การโต้ตอบที่จำเป็นกับบุคคลภายนอก
 ข้อกำหนดใหม่สำหรับการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำ
 ขยายข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 ความต้องการในการวางแผนและควบคุมความเสี่ยง
 ข้อกำหนดด้านเอกสารใหม่
 ขยายข้อกำหนดในการควบคุมการดำเนินงาน
 การเปลี่ยนแปลงความสามารถและความต้องการในการรับรู้
 ผลกระทบต่อโปรแกรมการตรวจสอบภายใน
 ต้นทุนการรับรองที่เพิ่มขึ้น


ทำไมต้องปรับปรุง ISO 14001?
          มาตรฐาน ISO ทั้งหมดจะได้รับการตรวจทานทุกๆ 5 ปีเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับตลาดหรือไม่ ISO 14001: 2015 จะตอบสนองต่อแนวโน้มล่าสุดและมั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่น ๆ เช่น ISO 9001
 

No.

Course title

Day

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 / ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 / FSC - COC
EMS & OHSAS
BASIC COURSE
1  Interpretation of ISO 14001:2015 Requirments (การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015) 1
2  ISO 14001:2015 Internal Auditor 2
3  Interpretation of ISO 45001:2018 Requirment (การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018) 1
4  ISO 45001:2018 Internal Auditor 2
5  EMS Auditor Transition to ISO 14001:2015 2
6  EMS Auditor/Lead Auditor ISO 14001:2015 5
7  Professional (การเป็น EMR อย่างมืออาชีพ) 1
8  Guideline for ISO 14001:2015 Document preparation (เทคนิคการเตรียมเอกสาร สำหรับการจัดระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 1
9  Environmental Aspeect & Impact Identication (version 2015) 1
10  Industrial Solid Waste Manament (การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงานอุตสาหกรรม) 1
11  หลักสูตร Aspect identification and H&S risk management (การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง) 1
12  ISO 45001:2018 Auditor/Lead Auditor-Conversion Coures 1
Safety Officer
13  Safty Officer for Supervisor Level หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2
14  Safety Officer for Management Level หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 2
15  The committee of Safety, Occupational Health and Work Environment
 หลักสูตรคณกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2
16  Safety Officer for Supervisor Level - English Version 2
17  Safty Officer for Management Level - English Version 2
18  The committee of Safty, Occupation Health and Work Environment English Version 2
FSC
19  Interpretation of FSC COC Requirments (ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน FSC COC) 2
20  Guideline for FSC COC Documenttation preparation (เทคนิคการเตรียมเอกสาร สำหรับการจัดทำระบบมาตรฐาน FSC COC 1
21  FSC COC Internal Auditor 2