0

IATF 16949:2016

          ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มีประกาศใช้ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015 และข้อกำหนด ISO/TS 16949 ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 เรียกว่า IAFT 16949:2016 โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานทั้งในส่วนของหลักการพื้นฐาน และโครงสร้างมาตรฐาน รวมถึงข้อกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรที่ประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณและมีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารของทุกองค์กรที่ต้องจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึงต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหม่นี้ เพื่อสามารถที่จะวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ และเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง
          สำหรับสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยส่วนใหญ่มีระบบบริหารคุณภาพ สองระบบคือ ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ดังนั้น จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีอยู่ให้เกิดการผสมผสาน ที่สามารถประยุกต์ได้ทั้งสองระบบ เพื่อให้การบริหารองค์กร และการผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
 

IATF 16949
          ตุลาคม 2016 ได้รับการปล่อยตัวจากการอัปเดตอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพรถยนต์ที่เป็นแก่นสาร ISO / TS 16949: 2009 มาตรฐานใหม่ IATF 16949: 2016 ได้ให้ความสนใจกับคำถามในช่วงไม่กี่เดือนนับตั้งแต่มีการตีพิมพ์ ด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ IATF ได้ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของ ISO; ดังนั้น IATF 16949 ไม่ใช่แค่มาตรฐานเดียวเท่านั้น แต่ต้องใช้ร่วมกับ ISO 9001 อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่า IATF 16949 มีข้อความ ISO 9001: 2015 แต่มาตรฐานนี้มีเฉพาะข้อกำหนดเฉพาะด้านยานยนต์เท่านั้น และมีส่วนหัวส่วนเดียวกัน
 
          ในขั้นตอนกลางใน IATF 16949 - เช่นเดียวกับใน ISO 9001: 2015 - เป็นการลดความเสี่ยง การให้ความสำคัญกับการคิดตามความเสี่ยงนี้จะต้องมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรด้วยความรับผิดชอบเช่นการทบทวนแผนฉุกเฉินและการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการเพิ่มจริยธรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการพัฒนาตลอดเวลา IATF 16949 จึงมีข้อกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะถูกจับคู่โดยการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการคุณภาพ
 
          ในขณะที่การเปลี่ยนไปใช้ IATF 16949 ไม่คาดว่าจะแล้วเสร็จจนถึง 14 กันยายน 2018 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงซึ่งต้องใช้การวางแผนและการพิจารณาอย่างกว้างขวาง การรวมโครงสร้าง 10 ข้อของ ISO - ในขณะที่องค์กรบางแห่งไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบในเอกสารของตนเอง - มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนของข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF สนับสนุนให้องค์กรต่างๆมีเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพที่สอดคล้องกับ ISO 9001 เวอร์ชันก่อนหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสค่าของตนเองมากกว่าการผูกขาดกับมาตรฐานที่เข้าใจได้ยากภายใน

วัตประสงค์ของหลักสูตร
          การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ และการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ IATF16949 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มาร่วมอบรมกับเรา  มาก่อน รู้ก่อน นำไปปรับกับระบบได้ก่อน ท่านจะได้ทราบและเข้าใจเครื่องมือแต่ละชนิดในการวิเคราะห์เพื่อลับอาวุธ ติดอาวุธกลับไปในรูปแบบฉบับปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นจาก ISO/TS16949:2008 เป็นรูปแบฉบับ IATF16949:2016

ฝ่าย หรือแผนก หรือบุคคลที่จะต้องเข้ามาร่วมทำการอบรม
1.QMR,EMR or Manager, Section Head  
2.หน่วยงาน ISO, DCC ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้าน ISOจำเป็นต้องทราบด่านแรกของข้อกำหนดนี้ เพื่อสนับสนุนงานของ MR
3.ทีม Internal Auditorต้องทราบด่านแรกของข้อกำหนดนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ audit check list
4.HRเพื่อทราบหลักในการบริหารงานพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านคุณภาของระบบ ISOและเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางบอกผู้บริหารซึ่ง ผู้บริหารควรจะรู้เพื่อสุดท้ายผู้บริหารจะเป็นคน กำหนด Direction ขององค์การ


No.

Course title

Day

ระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่ออตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
BASIC COURSE
1  Interpretation of IATF 16949:2016 Requirments (การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016) 2
2  Internal Auditor for IATF 16949:2016 (ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน IATF 16949:2016) 2
3  Advanced Product Quality Planning (APQP) 1
4  Production Parts Approval Process (PPAP) (การอนุมัติชิ้นงานในกระบวนการผลิต) 1
5  Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) (กระบวนการวิเคราะห์ความล้มเหลว และผลกระทบ) 1
6  Measurement System Analysis (MSA) (กระบวนการวิเคราะห์ระบบวัด) 1
7  Statistacal Process Control (SPC) (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีกางทางสถิติ) 1
8  8D Technique for problem solving (การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D) 1