0

Consulting


บริการที่ปรึกษา ISO
 
          ให้คำปรึกษาด้านระบบบริหารคุณภาพ ( Project Consulting)ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นตามมาตรฐานระบบ ISO เช่นรับทำ ISO 9001 :2015 เพื่อเปลี่ยน version หรือ รับทำ ISO 9001 สำหรับบริษัทที่ไม่เคยได้รับการรับรองมาก่อนโดยมุ่งเน้น การทำระบบ บริหารงานคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าของท่าน ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตในการทำงาน ลดของเสียในการทำงาน เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานปรับปรุงการลดต้นทุนให้บริษัท ลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนได้รับการรับรองว่า ผ่านมาตรฐาน ISO ทุกระบบ ( IATF:2016, ISO14001:2015, ISO17020 )
      ให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาโดยเน้นในส่วนของกิจกรรมการลดต้นทุน, การเพิ่มทักษะพนักงาน, การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการลดกระบวนการ, วิธีการขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อม หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้
 
ให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ เช่น
 จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
 จัดสัมมนาให้กับบริษัท (Public Seminar)
 บริการที่ปรึกษาบริษัท (Company Consulting) ทั้งด้านการเตรียมตัวรับการตรวจติดตามจากลูกค้า, จากผู้ให้การรับรองระบบ(CB) และเตรียมตัวจากการตรวจรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ
 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment and Gap analysis)
 บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
 บริการตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR Sub Contract)