0

About WCS

          WCS ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบบริหารงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ข้อกำหนดของ ISO ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจในอนาคต เน้นต่อการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO สร้างระบบงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพเรามุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้เรายังให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางด้านมาตรฐาน ISO และมาตรฐานสากลอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แก่ผู้ที่ต้องการเกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 
  Vision  เราคือผู้นำที่ให้บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐาน ISO และระบบมาตรฐานสากล ที่มีเครือข่ายของการให้บริการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
 
  Mission  1. ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ มีจรรยาบรรณและบรรลุเป้าหมาย
               2. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ