0

สศอ.พัฒนาแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อน อุตฯหุ่นยนต์

 
April 2, 2019
 
        สศอ. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และผู้ออกแบบระบบ เริ่มขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์ตามโรดแมป คาดเปิดให้บริการกลางปี 2562
 
 
นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานโรโบติกส์ เอไอ แอนด์ อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ในการเริ่มต้นการพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านโครงการการพัฒนา Cyber Industrial Transformation Platform พร้อมส่งเสริม SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) เพื่อการยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและแก้ไขกระบวนการที่เป็นปัญหา (Pain points) ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน

และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) โดยพัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และ ผู้ให้บริการออกแบบระบบ พร้อมทั้งรวบรวมมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเสนอความต้องการเข้าปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องมีการพัฒนาตนเอง ในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ความสามารถ รองรับโอกาสที่จะมาถึงและสร้างการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ปัญหา (Pain points) ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน จะได้รับการแก้ไขตั้งแต่การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การขอสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรจากธนาคาร การเลือกหาผู้ให้บริการออกแบบระบบที่มีศักยภาพการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการที่เป็นคอขวด (Bottle neck) และบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในส่วนของลูกค้าผู้ที่มีความต้องการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Demand side) ผู้ให้บริการออกแบบระบบ System Integrator: SI (Supply side) สถาบันทางการเงิน ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ อาทิ BOI กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) เป็นต้น

นายณัฐพล ยังกล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลไลการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอัตโนมัติของประเทศ และเป็นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานจากเดิมที่แต่ละหน่วยงานทำงานแบบแยกส่วน เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานบน Cyber Platform ร่วมกันในรูปแบบคล้ายกับแพลตฟอร์มของตลาดออนไลน์ เช่น LAZADA หรือ AMAZON แต่เปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการให้บริการของผู้ให้บริการออกแบบระบบ ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทยสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และช่วยสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและขับเคลื่อนการดำเนินงานของแพลตฟอร์มให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คาดว่าจะดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการกับผู้ประกอบการ ภายในกลางปี 2562 นี้
 
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/สศอ-พัฒนาแพลตฟอร์ม-ขับเค/